JITASA.CARE

ยุติการให้บริการแพลตฟอร์ม

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายและประชาชนได้รับวัคซีนจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุนของระบบแพลตฟอร์ม jitasa.care ในการนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอยุติการให้บริการแพลตฟอร์ม jitasa.care ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

- คณะผู้พัฒนาระบบแพลตฟอร์ม jitasa.care